Nokia 7373 Hjälp

background image
background image

KONFORMITETSDEKLARATION
Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-209 står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv
1999/5/EG.
Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid
slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. Detta gäller inte bara
denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte
dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer information finns i
produktens miljödeklaration eller landsspecifika information på www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta
dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är
förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint och Pop-Port är varukännetecken
eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och
företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som
tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C)
1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and
noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance
with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial
activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video
provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information
including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from
MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

0434

background image

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt
och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i
enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för
användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör.
Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information,
inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan hämtas från
MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och
förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Den här Nokia-enheten uppfyller villkoren i EU-direktivet 2002/95/EG angående
begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller
särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i
tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller
underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens
allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet,
tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta
dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din
närmaste Nokia-återförsäljare.

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som faller under exportlagar
och regleringar från USA eller andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

9252524 / utgåva 1

background image

4