Nokia 7373 Hjelp

background image
background image

ERKLÆRING OM SAMSVAR
NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-209 er i samsvar med de
grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke
kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for
ekstrautstyr merket med dette symbolet. Ikke kast disse produktene som usortert,
kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktets Eco-
deklarasjon eller informasjon for hvert enkelt land på www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette
dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er
forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint og Pop-Port er varemerker eller
registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her,
kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C)
1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and
noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance
with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial
activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video
provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information
including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from
MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig
og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med
MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell
aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert

0434

background image

videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere
informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås
fra MPEG LA, LLC. Se < http://www.mpegla.com> .

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til
uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

bestemte farlige stoffer i elektriske og elektroniske komponenter.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller
spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet
etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått,
inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til
et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette
dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det
tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos
nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt
eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9252525/1. utgave

Denne enheten er kompatibel med direktivet 2002/95/EF om restriksjoner for bruk av

background image

4