עזרה Nokia 7373

background image

background image

המאתה תרהצה

םאות

RM-209

רצומה יכ תאזב הריהצמ

NOKIA CORPORATION

קתוע

.

EC/1999/5

היחנהב םירחא םייטנוולר םיאנתלו תובייחמה תושירדל

:תבותכב אוצמל ןתינ המאתהה תרהצה לש

.

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

0434

רצומה לש וייח םותבש ןייצמ םילגלגה לעב קוחמה רוזחימה לס

הז ללכ

.יאפוריאה דוחיאה ימוחתב דרפנ ףוסיאל ותוא ריבעהל שי

םינמוסמש הרשעהה ירזיבא לכ לע םגו ךתושרבש רישכמה לע לח

.ליגרה ינוריעה הפשאה חפל הלא םירצומ ךילשת לא

.הז למסב

יפיצפס עדימב וא) רצומה לש

Eco-Declaration

-ב ןייע ףסונ עדימל

.

www.nokia.com

רתאב (הנידמל

.תורומש תויוכזה לכ

.

Copyright

© 2006

Nokia

לכב ולוכ לש וא הז ךמסממ והשלכ קלח לש ןוסחא וא הצפה ,הרבעה ,לופכש

.םירוסא ,

Nokia

-מ שארמ בתכב רתיה לבקל ילבמ ,איהש הרוצ

םה

Pop-Port

XpressPrint ,Xpress-on ,Nokia Connecting People ,Nokia

.

Nokia Corporation

לש םימושר םיירחסמ םינמיס וא םיירחסמ םינמיס

תויהל םייושע ,ןלהל םירכזומה ,תורבח לשו םירצומ לש םירחא תומש

.םהל םיסחוימה םילעבה לש םיירחסמ תומש וא םיירחסמ םינמיס

.

Nokia Corporation

לש ילוק ןמיס אוה

Nokia tune

US Patent No 5818437 and other pending patents

.

T9 text input software

Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved

.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software

from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License

(i) for personal and non-commercial use in connection with information

which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard

by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and

(ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed

video provider. No license is granted or shall be implied for any other use.

background image

Additional information including that relating to promotional, internal and

commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC.

See http://www.mpegla.com.

(1) -ל

MPEG-4 Visual Patent Portfolio License

ןוישיר יפ לע ןתינ הז רצומ

םאתהב דדוקש עדימ םע רשקב ,ירחסמ-אלו ישיא שומיש

אלו תישיא תוליעפב קסועש חוקל ידי לע ,

MPEG-4 Visual Standard

ואידיו קפס ידי לע קפוסמש

MPEG-4

םע רשקב שומיש (2) -ו תירחסמ

גוס לכמ שומישל ,עמתשמ ןפואב אל םג ,והשלכ ןוישיר קנעוי אל

.השרומ

ימינפ ,יקוויש שומישל סחייתמש עדימ תוברל ,ףסונ עדימ לבקל ןתינ

.רחא

.

http://www.mpegla.com

האר

.

MPEG LA, LLC

-מ ,ירחסמו

עצבל תוכזה תא תרמוש

Nokia

.ךשמתמ חותיפ לש תוינידמ הליעפמ

Nokia

.תמדקומ העדוה אלל הז ךמסמב םירצומה לכב םירופישו םייוניש

םירמוחב שומישה רוסיאל עגונה לכב

EC/2002/95

היחנהל םאות הז רישכמ

.ינורטקלאו ילמשח דויצב םימיוסמ םינכוסמ

לכל ןכו ,הסנכה וא םינותנ ןדבואל ןפוא םושב תיארחא היהת אל

Nokia

.אוהש ןפוא לכב ומרגייש םיפיקע וא םייתאצות ,םיירקמ ,םידחוימ םיקזנ

קוחה יפל תשרדנה תוירחאה דבלמ

.(

as is

) "אוהש יפכ" ןתינ הז ךמסמ ןכות

תוברל ,תעמתשמ וא תשרופמ ,אוהש גוס לכמ תוירחא ןתנית אל ,לחה

וא תונימאל ,קוידל תעגונה תמיוסמ המאתהו תוריחסל תעמתשמ תוירחא

וא הז ךמסמ ןקתל תוכזה תא המצעל תרמוש

Nokia

.הז ךמסמ לש ןכותל

.שארמ העדוה אלל תע לכב ונממ תגסל

הנפ םיטרפל

.רוזאל רוזאמ תונתשהל היושע םימיוסמ םירצומ לש תונימזה

.ךירוגמ םוקמל בורקה

Nokia

לש קוושמל

אוציי יקוחל םיפופכה הנכות וא תויגולונכט ,םירמוח ליכהל יושע הז רישכמ

.טלחהב הרוסא קוחה תא תדגונה הלועפ

.תורחא תונידמו ב"הרא לש תונקתלו

9252550/Issue 1

background image

4

6 ............................ ךנוחטב ןעמל
9 .................................יללכ עדימ

9 ................................... השיג ידוק

10 ...................הרוצת תורדגה תוריש
10 ...............................םינכת תדרוה
10 .............................

Nokia support

11 ..................... םינושאר םידעצ .1

11 .... הללוסהו

SIM

-ה סיטרכ תנקתה

12 ...............

microSD

סיטרכ תסנכה

13 .............................הללוסה תניעט
13 .............ןופלטה לש הריגסו החיתפ
14 .............. ןופלטה לש יוביכו הלעפה
14 .........................................הנטנא
15 ................................ןופלט תעוצר

16 .................................ןופלטה .2

16 ........................... םיקלחו םישקמ
17 .................................הנתמה בצמ
19 ................................... הסיט בצמ
19 .............................. םישקמ תליענ
20 ............

SIM

סיטרכ אלל תויצקנופ

20 ..................... החיש תויצקנופ .3

20 ................................. החיש עוציב
21 ............... התייחד וא החישל הנעמ
22 ................החיש ךלהמב תויורשפא

22 ........................טסקט תביתכ .4

23 .......................... ליגר טסקט טלק
23 ...........................יוזח טסקט טלק

24 .....................םיטירפתב טווינ .5
25 ......................תועדוה יתוריש .6

25 ..............................

טסקט תעדוה

26 ....................... הידמיטלומ תעדוה
28 ......................................... תויולג

םיניינעה ןכות

29 ...............................קזבה תועדוה

Nokia Xpress

29 .........................

audio messaging

30 .................................. אלמ ןורכיז
30 ........................................תויקית
30 .................. ינורטקלא ראוד םושיי
33 ........................... תוידיימ תועדוה
37 .............................תוילוק תועדוה
37 ............................... עדימ תועדוה
37 ............................. תוריש תודוקפ
37 ............................ תועדוה תקיחמ
38 ................................

SIM

תועדוה

38 ............................. העדוה תורדגה

41 .............................רשק ישנא .7

41 ...........................רשק שיא שופיח
41 ..........ןופלט ירפסמו תומש תרימש
41 ............................. םיטרפ תרימש
42 ... רשק ישנא לש הרבעה וא הקתעה
42 ...................רשק שיא יטרפ תכירע
42 ................................. אלמ ןורכנס
42 ........................ רשק ישנא תקיחמ
43 ..............................רוקיב יסיטרכ
43 ....................................... תורדגה
43 ....................................... תוצובק
44 ....................................ריהמ גויח

םיתוריש ירפסמ ,עדימ ירפסמ

44 ............................ ילש םירפסמהו

44 ............................תוחיש ןמוי .8

45 .................................םוקימ עדימ

45 ................................ תורדגה .9

45 .....................................םיליפורפ
46 ............................. םיאשונ תוכרע
46 ........................................םילילצ

background image

5

46 ......................................... הגוצת
47 ................................ ךיראתו העש
47 ............................. ילש םירוציקה
49 .................................... תוירושיק
53 .......................................... החיש
54 ..........................................ןופלט
55 .............................הרשעה ירזיבא
55 .........................................הרוצת
56 ....................................... החטבא
57 ...................... ןרצי תורדגה רוזחש
57 .................... ןופלטל הנכות ינוכדע

58 ..................... ליעפמ טירפת .10
59 .................................הירלג .11

59 ............................ תונומת תספדה
59 ...............................ןורכיז סיטרכ

61 ..................................הידמ .12

61 ............................

ואידיוו המלצמ

62 ......................................הידמ ןגנ
63 ...................................הקיזומ ןגנ
64 ............................................ וידר
66 ...................................... לוקמשר
66 .....................................רזילווקא
67 ........................... ואירטס תבחרה

67 ..............................תינוגרא .13

67 ..................................ררועמ ןועש
68 ......................................הנש-חול
68 ............................. תולטמ תמישר
69 .........................................תורעה
69 .......................................ןובשחמ
69 ......................................... רמייט
70 ..................................... רצע ןועש

70 .............................. םימושיי .14

70 .............................. קחשמ תלעפה
71 ...............................םושיי תלעפה
71 .......................םימושיי תויורשפא
71 ............................... םושיי תדרוה

72 .................................. תשר .15

72 ...............................השילג תרדגה
72 ........................ תורישל תורבחתה
73 ............................... םיפדב השילג
73 ...................................... תוינמיס
74 ..............................הארמ תורדגה
75 ........................... החטבא תורדגה
75 ............................. הדרוה תורדגה
75 ......................... תוריש סנכנ ראוד
76 .............................ןומטמה ןורכיז
76 ..............................ןפדפד תחטבא

78 ........................SIM יתוריש .16
79 ................ בשחמל תוירושיק .17

79 ...........................

Nokia PC Suite

79 ..........

CSD

HSCSD

,תונמ ינותנ

79 ...................................

Bluetooth

80 ............ םינותנ תרושקתל םימושיי

80 .................. תוללוס לע עדימ .18

80 ..............................הקירפו הניעט

תוירוקמה תומיא

81 ........................Nokia תוללוס לש

83 ..........................הקוזחתו לופיט
84 .................... ףסונ תוחיטב עדימ
88 .................................... סקדניא

background image

6

ךנוחטב ןעמל

ךנוחטב ןעמל

תנכוסמ תויהל הלולע ןהילע הדפקה-יא

.תואבה תוטושפה תויחנהה תא ארק

.שמתשמל אלמה ךירדמה תא ארק ףסונ עדימל

.תיקוח יתלב ףאו

החוטב הלעפה

וא ,רוסא ירלולס ןופלטב שומישהשכ ןופלטה תא ליעפת לא

.הנכס תווהל וא תוערפה ללוחל לולע ירלולס ןופלטב שומיששכ

לכל תמדוק םיכרדב תוריהז

תוישפוח ךידי תא דימת רומש

.םיימוקמה םיקוחה לכל תייצ

תבייח הגיהנ ךלהמב ךבל תמושת

.הגיהנה ךלהמב בכרה לועפתל

.םיכרדב תוחיטבל הנושארבו שארב תשדקומ תויהל

תוערפה

תולולעש ,תוערפהמ לובסל םילולע םיירלולסה םינופלטה לכ

.םהלש םיעוציבה לע עיפשהל

םילוח יתבב הבכ

.יאופר דויצ תברקב ןופלטה תא הבכ

.תולבגהה לכל תייצ

םיסוטמב הבכ

תוערפה ללוחל םילולע םיירלולס םירישכמ

.תולבגהה לכל תייצ

.סוטמב

קלד תונחתב הבכ

קלד תברקב ןופלטב שמתשת לא

.קלד תונחתב ןופלטב שמתשת לא

.םילקימיכ וא

ץפנ ירמוח וב םילעפומש םוקמב הבכ

וב םילעפומש םוקמב ןופלטב שמתשת לא

.תולבגהה לכל תייצ

.ץפנ ירמוח