Nokia 7373 ohje

background image
background image

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA vakuuttaa täten, että RM-209-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio Web-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella
tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun.
Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä
tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja
on tuotteen Eco-Declaration-tiedoissa ja maakohtaisissa tiedoissa osoitteessa
www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain
on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut
tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C)
1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and
noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance
with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial
activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video
provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information
including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from
MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i)
henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja
ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin
mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon

0434

background image

yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, kuten
myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa
MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja
parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman
ennakkoilmoitusta.

Tämä laite täyttää direktiivin 2002/95/EY määräykset, jotka koskevat tiettyjen vaarallisten
aineiden käytön rajoittamista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen
menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai
sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen
markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä
ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen
jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-
jälleenmyyjältä.

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan
Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa
tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9252523 / 1. painos

background image

4