Nokia 7373 hjælp

background image
background image

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-209 overholder
de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt
sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også
ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes
som usorteret husholdningsaffald. Se produktets miljøerklæring eller
landespecifikke oplysninger på www.nokia.com, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette
dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint og Pop-Port er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som
er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C)
1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and
noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance
with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial
activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video
provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information
including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from
MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og
ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den
visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-
kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en

0434

Copyright© 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

background image

licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug.
Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og
kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre
de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Denne enhed overholder bestemmelserne i direktiv 2002/95/EU vedrørende begrænsningen
af brugen af visse skadelige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller
nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset
hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet
af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende,
herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål,
i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia
forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som
helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove
og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9252526/1. udgave

background image

4